מדיניות פרטיות IBD

תיקון אחרון: 20 ביולי 2020
בילונגטייל בע"מ ("בילונגטייל", "חברה" או "אנחנו") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר שלנו שכתובתו: https://ibd.belong.life/ (ה"אתר"), ברשת החברתית שלנו (ה"רשת") ובאפליקציה שלנו לניידים (ה"אפליקציה" ויחד עם הרשת ועם האתר – ה"שירות"), ומחויבת להגנה על המידע האישי שבו משתמשים משתפים אותנו בנוגע לשימוש בשירות.
מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נועדה לתאר את הנהלים שלנו לגבי המידע שנאסוף מכם (ה"משתמשים" או "אתם") כשאתם משתמשים בשירות (או בחלק ממנו), את הדרכים שבהן אנחנו משתמשים במידע זה ואת האפשרויות והזכויות שלכם.
מונחים שאינם מוגדרים במדיניות זו יקבלו את המשמעות שהוענקה להם בתנאי השירות שלנו הזמינים בכתובת https://heb.belong.life/terms-of-use-ibd-heb/ ("תנאי השירות"), שמדיניות פרטיות זו משולבת בהם באזכור.
בילונגטייל היא חברה ישראלית שנמצאת בבני עטרות בישראל.

 1. הבסיס החוקי לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו
  אנחנו אוספים ומעבדים את המידע שלכם ומשתמשים בו למטרות המתוארות במדיניות הפרטיות הזו, לפחות מאחת הסיבות החוקיות הבאות:
  • בהסכמתכם: אנחנו מבקשים את הסכמתכם לעיבוד המידע שלכם למטרות ספציפיות ואתם זכאים לבטל את הסכמתכם בכל עת. לדוגמה, אנחנו מבקשים את הסכמתכם לכך שנמסור לכם תוכן ופרסומות בהתאמה אישית בעזרת השימוש בקוקיות;
  • בביצוע הסכם זה: אנחנו אוספים ומעבדים את המידע האישי שלכם כדי לספק לכם את השירות, לאחר הסכמתכם למדיניות פרטיות זו; כדי לשמר ולשפר את השירותים שלנו; כדי לפתח שירותים ומאפיינים חדשים עבור המשתמשים שלנו; וכדי ליצור שירותים בהתאמה אישית שישפרו את חוויית המשתמש שלכם.
  • אינטרסים לגיטימיים: אנחנו מעבדים את המידע שלכם לטובת האינטרסים הלגיטימיים שלנו, תוך יישום הגנות הולמות ששומרות על הפרטיות שלכם. פירוש הדבר הוא שאנחנו מעבדים את המידע שלכם למטרות כגון איתור, מניעה או טיפול אחר בהונאה, בניצול לרעה, באבטחה, בשמישות, בפונקציונאליות או בסוגיות טכניות בקשר לשירותים שלנו, התגוננות מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של הנכסים שלנו, של המשתמשים שלנו או של הציבור כנדרש או כמורשה בחוק; אכיפת תביעות חוקיות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של מדיניות הפרטיות הזו; כדי לציית ו/או לעמוד בחובתנו בהתאם לחוקים תקפים, לתקנות, להנחיות, לתקנים מקצועיים ולדרישות חוזיות, להליכים חוקיים, לזימונים או לבקשות ממשלתיות, ולתנאי השירות שלנו.
  חשוב:
  לתשומת לבכם: אינכם מחויבים למסור לנו מידע אישי או בריאותי. אתם מאשרים ומסכימים בזה שאתם מוסרים לנו את המידע מרצונכם החופשי, למטרות המתוארות בסעיף 4 להלן, ושאנחנו רשאים להחזיק במידע אישי זה בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ולתקנות וחוקים תקפים.
 2. איזה מידע אנחנו עשויים לאסוף לגבי המשתמשים שלנו?
  אנחנו עשויים לאסוף מהמשתמשים שלנו שלושה סוגי נתונים ומידע:
  (i) מידע אישי, שהינו מידע אינדיבידואלי שניתן לזהותו, המזהה אדם או עשוי לזהות אותו במאמץ סביר, לבד או בשילוב עם מידע אחר, או שעשוי להיות מידע פרטי או רגיש; וכן
  (ii) מידע לא-אישי, שהינו מידע לא מזהה ושלא ניתן לזהותו ללא אזכור ספציפי של זהות המשתמשים שמהם נאסף.

(iii) מידע בריאותי ואישי, שהינו מידע רפואי, לרבות אבחנה, טיפול, מרשם, מכשיר, תראפיה, בדיקה, תוצאה, ייעוץ, מעבדה וכל מידע אחר הקשור לשירותים או לחומרים הקשורים לבריאותכם. מידע בריאותי נמסר מרצון בלבד ואינו הכרחי לשימוש בשירות זה.
למען הסר ספק, מידע לא-אישי ו/או בריאותי שקשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד הקשר או הקישור מתקיים.
המידע שנאסף בנוגע לשירות עשוי לכלול את האמור להלן:
• אם משתמשים נרשמים לשירות (דרך האפליקציה או האתר), הם יידרשו לבחור אם הם מטופלים, קרובים או חברים של מטופלים, חברי סגל רפואי או אנשים אחרים, לבחור מחלה רלוונטית וסוג משנה של המחלה ולהוסיף כינוי. לאחר מכן, המשתמשים עשויים למסור מרצונם שם משתמש, מדינת משתמש, מגדר, תאריך לידה, תמונה, כתובת דוא"ל ופרטים אחרים, כגון סטאטוס רפואי, אולם לא יידרשו לעשות זאת.
• יתרה מכך, כדי להשתמש בשירות, המשתמשים עשויים מרצונם למסור מידע אישי נוסף, כגון כתובתם, מיקומם, שמות קרובים שגם הם משתמשים, ספר הטלפונים בניידים שלהם (כדי לשתף באפליקציה ולהזמין את חבריהם לרשת), מידע שנאסף ממשתמשים אחרים בנוגע למידע האישי והרפואי שלהם דרך השימוש בשירות (או חלקים ממנו, לרבות דרך הצ'אט, תגובות, פוסטים או שיתופים שלהם) ומידע אחר שהמשתמשים ימסרו מרצונם במהלך הרישום לשירות והשימוש בו או כשהם מחוברים לחשבונות שלהם.
• תוכלו גם למסור מידע בריאותי כגון תוצאות של בדיקות דם ובדיקות אחרות, צילומים, הדמיות, סיכומי מטפלים, עבר רפואי, מוסדות רפואיים שבהם ביקרתם, תורים לרופאים, תזונה ספציפית, תרופות, ויטמינים ותוספים שאתם נוטלים וכולי.
• כשמשתמשים נכנסים לשירות ו/או משתמשים בו, הם עשויים למסור לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלהם או טוקן אחר של משתמש ו/או מכשיר נייד, זיהוי פרסום (אם רלוונטי למשתמשים שצופים או מגולים באופן אחר בקמפיין, בתוכן פרסומי וכולי) (בהתאם להקשר), המשמשים בעיקר להעצמת חוויית השימוש ולמטרות מיקום גיאוגרפי, התאמה אישית ואבטחה, כמפורט בהרחבה להלן.
• כמו כן, משתמשי השירות עשויים למסור לנו באופן אוטומטי מידע טכני לא-אישי מסוים ונתוני שימוש מצטברים, כגון סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן וגרסה, רזולוציית מסך, שפת דפדפן ומקלדת, רצף ההקשות של המשתמשים ופעילויות בשירות, משך הביקור של המשתמשים בשירות וחותמות זמן נלוות וכולי.
לתשומת לבכם, כדי להשתמש בשירות עליכם למסור לפחות את המידע המסומן בבירור כ"נדרש" (כגון: סוג משתמש/ת, כינוי וכולי), בעוד שאתם רשאים לסרב או להסכים למסור מידע אחר מרצונכם ולשיקול דעתכם, אך הוא עשוי לעזור לנו לשפר את הדיוק ואת האמינות של השירות שלנו ואת החוויה הכוללת שלכם כשאתם משתמשים בשירות. אתם מסכימים ומאשרים בזה שמידע אישי או בריאותי יימסר מרצונכם החופשי ובכפוף לנהלי הפרטיות הללו.
לא נאסוף מידע אישי מכם או בקשר אליכם ללא אישורכם. אישורכם מושג, בין היתר, דרך הסכמתכם לתנאי השירות ולמדיניות פרטיות זו ולאינטראקציה הפעילה שלכם עם השירותים.

 1. איך אנחנו אוספים מידע לגבי המשתמשים שלנו?
  אנחנו משתמשים בשיטות האיסוף הבאות:
  א. אנחנו אוספים מידע לא-אישי דרך שימושכם בשירות. כלומר, ייתכן שנהיה מודעים לשימוש שלכם בשירות ושנאסוף ונתעד את המידע הנוגע לשימוש שלכם, בעצמנו או בעזרת שירותי צד ג' כמפורט להלן. כמו כן, ייתכן שנאסוף מידע לא-אישי דרך עיבוד, ניתוח והעלמת פרטים מזהים של מידע אישי שמסרתם.
  ב. אנחנו אוספים מידע אישי ובריאותי שאתם מוסרים לנו מרצון. לדוגמה, אנחנו אוספים מידע אישי במהלך השימוש שלכם בשירות, למשל כשאתם נרשמים ופותחים חשבון ברשת בכך שאתם ממלאים את טופס הרישום, כשאתם מוסרים לנו מידע נוסף במהלך השימוש שלכם בשירות או כשאתם יוצרים איתנו קשר במישרין.
  אנחנו מאחסנים את המידע הלא-אישי ואת המידע הבריאותי בעצמנו או בעזרת צדדי ג' שאישרנו כספקי שירות, כמפורט להלן.
 2. מהן המטרות של איסוף המידע?
  אנחנו אוספים את המידע דלעיל, בעזרת טכניקות מתקדמות, כדי לספק ולתפעל את השירות וכדי למסור למשתמשים שלנו מידע שבו יוכלו להשתמש; כדי לחקור את המידע, לטובת שירותים בהתאמה אישית והודעות וכדי לאפשר את השיתוף של משתמשים אחרים בעלי תחומי עניין/מאפיינים דומים בפוסטים הפומביים של משתמשים; כדי להשתמש על בסיס מצטבר וסטטיסטי על מנת לזהות תבניות וחריגות; כדי לאפשר לנו להמשיך ולפתח, להתאים ולשפר את השירות בהתאם להעדפות הנפוצות, לשימושים, לתכונות ולמידע האנונימי של המשתמשים; כדי לאפשר לנו להעניק למשתמשים שלנו חוויית משתמש טובה יותר, עם מידע, שירותים, שירותי צד ג', מאפיינים ופונקציונאליות ומטרות סטטיסטיות ומחקריות רלוונטיים ומדויקים יותר, וכדי לספק פרסום ותוכן מסחרי או ממומן אחר מהשותפים המאושרים של בילונג שעשוי להועיל למשתמשים שלנו וכולי.
  ייתכן שנעביר לצדדי ג' נתונים ממוצעים (כגון סטטיסטיקות לגבי גרורות נפוצות) ופוסטים פומביים של משתמשים בעילום שם למטרות מחקר וכדי למצוא דפוסים וחריגות בנוגע לדברים כגון סיבוכים ובעיות טיפול או כדי לעזור בפיתוח טיפולים טובים יותר ובניהול סיבוכים, או למטרות אחרות. בהתאם לדרישת חוקים תקפים, תקנות FDA או חובות אחרות, ייתכן שנעביר מידע שמשתמשים מסרו מרצונם לגבי אירועים שליליים או בעיות מוצר. לא נעביר מידע מזהה בנוגע למשתמשים ספציפיים ללא הסכמתם מראש.
 3. איפה אנחנו מאחסנים מידע אישי?
  בילונגטייל, המסונפים אליה וספקי השירות המאושרים שלה יחזיקו, יעבדו ויאחסנו מידע בנוגע למשתמשים בארה"ב ובישראל, וכנחוץ, באחסון ענן מאובטח שמספק ספק שירות צד ג' שלנו.
  ייתכן שחוקי הגנת המידע בתחומי השיפוט הללו שונים מהחוקים שבמקום מגוריכם או במקום שבו אתם נמצאים, אולם בילונגטייל, המסונפים אליה וספקי השירות שלה שמאחסנים או מעבדים את המידע האישי שלכם מטעמה של בילונגטייל מחויבים להגן עליו ולאבטח אותו, בהתאם למדיניות פרטיות זו ולסטנדרטים מקצועיים, בלי קשר לדרישות החוקיות שחלות בתחום השיפוט שלהם.
  אתם מסכימים בזה למקום האחסון ולהעברת המידע כפי שתוארו לעיל.
  תוכלו להיכנס לקישור הבא כדי לקבל מידע נוסף לגבי ציות זה:
  https://aws.amazon.com/privacy/
 4. העברת מידע לצדדי ג'
  בילונגטייל לא תעביר לצד ג' מידע אישי או בריאותי שהיא אוספת, למעט במקרים הבאים: (א) כדי לספק את השירותים, לבקשתכם ולבחירתכם, לרבות מאפיינים מסוימים שבהם אתם בוחרים להשתמש, שמאפשרים תקשורות בין משתמשים, או מאפשרים שיתוף פוסטים פומביים של משתמשים עם משתמשים אחרים ותקשורת בין משתמשים וצדדי ג' המאושרים כשותפים של בילונגטייל; (ב) כדי לציית לחוק תקף, לתקנה, להליך משפטי, לזימון או לבקשה ממשלתית; (ג) כדי לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו ו/או את תנאי השימוש, לרבות חקירת הפרה פוטנציאלית שלהם; (ד) כדי לאתר, למנוע או לטפל באופן אחר בהונאה או בבעיות אבטחה או בעיות טכניות; (ד) כדי להגיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) כדי להגיב לתביעות שבהן נטען שתוכן שזמין בשירותים מפר זכויות של צדדי ג'; (ו) כדי להגיב לתביעות שבהן נטען שפרטי קשר (שם, כתובת דוא"ל וכולי) של צד ג' פורסמו או שודרו ללא הסכמתו או כהטרדה; (ז) כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות האישית של בילונגטייל, של משתמשיה או של הציבור; (ח) כשבילונגטייל עוברת שינוי שליטה, לרבות באמצעות מיזוג, רכישה או קניית כל נכסיה או רובם ככולם; (ט) כדי לאסוף, להחזיק, להשתמש ו/או לנהל את המידע האישי שלכם דרך צדדי ג' שהינם ספקי שירות מאושרים של בילונגטייל, במידה שהולמת את המטרות העסקיות (לרבות למטרות אספקה וקידום של השירותים), שעשויים להימצא מחוץ לישראל, לרבות, בין היתר, בארה"ב (לדוגמה: אחסון נתונים בשירותי ענן של אמזון), כמתואר להלן; (י) כדי לספק פרסום ותוכן ממומן אחר מהשותפים המורשים של בילונג שעשוי להועיל לכם; או (יא) בכפוף לאישורכם המפורש לפני הגילוי.
  למען הסר ספק, בילונגטייל עשויה להעביר ולגלות מידע לא-אישי לצדדי ג' או להשתמש בו באופן אחר לשיקול דעתה.
 5. שינוי או מחיקת מידע אישי
  בילונגטייל תחזיק את המידע האישי והבריאותי שלכם כל עוד תשתמשו בשירותים שלנו. אם תרצו לשנות, לעדכן, לתקן ו/או למחוק את המידע האישי או הבריאותי שלכם שמאוחסן אצלנו ומזהה אתכם, מכל סיבה שהיא, תוכלו לעשות זאת בשירות על ידי עריכת המידע שלכם בחשבון שלכם, או על ידי מחיקת החשבון שלכם מהשירות. במקרה כזה נמחק מידע אישי בהתאם לחוקי הפרטיות התקפים. לתשומת לבכם, אנחנו עשויים להחזיק את המידע האישי שלכם למשך התקופה המינימאלית שנדרשת לאספקת השירותים. כמו כן, נחזיק את המידע האישי שלכם כנדרש לעמידה בחובות החוקיות שלנו, ליישוב מחלוקות, למניעת הונאה וניצול לרעה, לאכיפת ההסכמים שלנו ו/או להגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלנו.
  אם לא נצטרך יותר לעבד את המידע האישי שלכם למטרות המפורטות במדיניות זו, או בעקבות בקשתכם שנמחק את המידע האישי שלכם, נמחק את המידע האישי שלכם מהמערכות שלנו ו/או נסיר מהמידע שלכם את המזהים האישיים. לתשומת לבכם, בילונגטייל עשויה גם להסיר מזהים אישיים (ומזהים בכלל) מהיסטוריית הפעילות שלכם בשירות כדי להעצים ולשפר את השירותים שלנו.
  אם תרצו, נוכל למסור לכם את כל המידע האישי שלכם שמסרתם לנו, בפורמט מובנה, נפוץ וקריא למכונה. אם תרצו בכך, חפשו את פרטי הקשר שלנו להלן.
 6. קטינים
  עליכם להיות בני שמונה עשרה (18) לפחות כדי להשתמש בשירות. בילונגטייל לא אוספת במודע מידע אישי מילדים בני פחות משמונה עשרה (18), אלא אם המידע נמסר על ידי קרוב משפחה של המשתמש/ת שהינו בן שמונה עשרה (18) ומעלה ומחזיק בכל ההסכמות, האישורים והזכויות כנחוץ להעלאת מידע אישי מטעם הקטין/ה. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב שהוא, כדי שנוכל לוודא שקטינים בני פחות משמונה עשרה (18) לא משתמשים בשירות. אם יובא לידיעתנו שאדם בן פחות משמונה עשרה (18) משתמש בשירות, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לאסור עליו את השימוש בשירות ולמנוע את גישתו אליו.
 7. קוקיות (עוגיות) ואחסון מקומי
  קוקיה היא קובץ נתונים קטן שאתר שומר במחשב או במכשיר הנייד שלכם כשאתם נכנסים לאתר. קוקיות הן כלי תיעוד נפוץ שעוזר לאתר לפעול, או לפעול יותר ביעילות, ומספק מידע לבעלי האתר.
  בדומה לאפליקציות ולאתרים רבים, כשאתם נכנסים לשירות או משתמשים בו אנחנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות המקובלות בענף, כגון "קוקיות" או טכנולוגיות דומות, שמאחסנות מידע מסוים במחשב שלכם ("אחסון מקומי") ומאפשרות לנו לאשר הפעלה אוטומטית של מאפיינים מסוימים וליצור לכם חוויית שירות נוחה וקלה הרבה יותר. קל לאסור אחסון מקומי, למחוק קוקיות מהכונן הקשיח של המחשב שלכם, לחסום אישור קוקיות או לקבל אזהרה לפני שקוקיה מאוחסנת. תוכלו לעשות זאת על ידי הוראה לדפדפן או למכשיר שלכם ושינוי האופציות שלו. עם זאת, אם תחסמו או תמחקו קוקיות ייתכן שהחוויה המקוונת שלכם תוגבל.
  לעתים אנחנו משתמשים גם בקוקיות מסוימות של צדדי ג'. אלו קוקיות שונות, שמאוחסנות במחשב על ידי צדדי ג', ולא על ידנו. קוקיות אלה ניתנות לקריאה בלבד בכל פעם שאתם נכנסים לשירות ולאפליקציות או לאתרים מסוימים שמשתמשים בקוקיות דומות. בקוקיות צד ג' בדרך כלל מאוחסן רק מידע לא-אישי, כגון העמודים שאליהם נכנסתם, משך הכניסה שלכם וכולי. בסעיף 12 תוכלו למצוא מידע נוסף בנוגע לצדדי ג' הללו.
 8. שיווק ישיר
  אתם מסכימים בזה שאנחנו רשאים להשתמש בפרטי הקשר שלכם כדי לעדכן אתכם לגבי המוצרים והשירותים שלנו (שעשויים לעניין אתכם, ולשלוח לכם חומרי שיווק אחרים, לרבות חדשות, עדכונים ונתונים רפואיים רלוונטיים) כחלק מהשירותים (לרבות דרך האפליקציה ו/או האתר) ו/או כדי לשדר לכתובת הדוא"ל או למספר הטלפון שמסרתם או כדי להציג לכם את המידע הזה באפליקציה.
  כחלק מהשירות, בילונגטייל עשויה גם ליצור איתכם קשר כדי לעדכן אתכם לגבי ניסויים קליניים שעשויים להיות רלוונטיים לכם. מידע כזה לא ייחשב לייעוץ רפואי, כמפורט בהרחבה בתנאי השירות.
  תוכלו לבטל הסכמתכם, בכך שתשלחו לבילונגטייל הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל הבאה: [email protected].
  לתשומת לבכם, בילונגטייל עשויה ליצור איתכם קשר גם לגבי מידע חשוב בקשר לשירותים שלנו. לדוגמה, אנחנו עשויים לעדכן אתכם (באמצעים הזמינים לנו) לגבי שינויים או עדכונים בשירותים שלנו, סוגיות תשלום, תחזוקת שירות וכולי. לא תוכלו לבחור שלא לקבל הודעות שירות כאלה.
 9. אבטחה
  אנחנו מקפידים מאוד על יישום ושימור האבטחה המתמשכת של השירות ושל המידע האישי של המשתמשים שלנו. המידע האישי, או חלקים ממנו, מאוחסן אצל אמזון, שמספקות מאפייני אבטחה מתקדמים. בילונגטייל משתמשת במדיניות ובנהלים סטנדרטיים בענף כדי לוודא שהמידע האישי של המשתמשים שלה בטוח וכדי למנוע שימוש במידע זה ללא רשות, לרבות הצפנה, שכבת שקע מאובטח (SSL) ואבטחת שכבת תעבורה (TLS). עם זאת, אנחנו לא ערבים ולא יכולים לערוב לכך שלעולם לא תתקיים גישה ללא רשות.
  אנחנו ממליצים על שימוש בקומבינציית הסיסמה החזקה ביותר הזמינה במכשיר הנייד שלכם להגנה מפני גישה ללא רשות למכשיר הנייד שלכם.
 10. העברת המידע שלכם / תוכנה/שירות צד ג'
  בילונגטייל חברה לכמה ספקי שירות נבחרים שמציעים שירותים ופתרונות שמשלימים, מאפשרים ומעצימים את השירותים ואת הפתרונות שלנו. השירותים והפתרונות שלהם כוללים שירותי מאגר מידע ואיתור שרת (כגון AWS), שירותי אבטחת מידע וסייבר (כגון Cloudflare, Logz.io), עיבוד תשלומים (כגון Apple Pay, Google Pay), שירותי ניתוח נתונים (כגון Facebook Analytics, Google Analytics, Firebase), כלי ניתוח אפליקציות, לרבות הקלטות שחזור חיבור לניטור ולניתוח שימושיות ופונקציונאליות אפליקציה (כגון: Crashlytics, Zohodesk) ואת כלי הניתוח הקמפיין שלנו ו/או של השותפים העסקיים שלנו למדידה ולניתוח של קמפיין שיווק (שלנו או של שותפינו העסקיים המאושרים) המוצג דרך האפליקציה (כגון IQVIA/Crossix, Comscore, Publicis), שירותים למדידת ייחוס השירותים שלנו ואפקטיביות הפרסום והשיווק שלנו (כגון: Appsflyer), שירותי הפצה וניטור דוא"ל, הודעות פוש ומסרונים (כגון Pushwoosh, Mailchimp, Twilio), פלטפורמות שיווק מקוונות (כגון Google AdWords, Facebook Ads, Yahoo Ads, Outbrain, Taboola), סקרי משתמשים (כגון: Survey Monkey) והיועצים העסקיים, המשפטיים והפיננסיים שלנו (יחד "שירותי צד ג'"). שירותי צד ג' עשויים לקבל או להיחשף באופן אחר למידע האישי של המשתמשים שלנו שבו אנחנו שולטים ושאותו אנחנו אוספים ו/או מעבדים לפי מדיניות פרטיות זו, בהתאם לתפקידים ולמטרות שלהם באפשור ובהעצמת השירותים והעסק שלנו, והם רשאים להשתמש בו רק למטרות אלה. כבעלי השליטה במידע שנאסף מהמשתמשים בנוגע לשימוש בשירות, אנחנו משקיעים מאמצים סבירים בבדיקת עיבוד המידע האישי על ידי שירותי צד ג' מטעמנו, ובהיקף הנדרש בחוקים התקפים אנחנו אחראיים לעיבוד זה אלא אם הוא מחוץ לשליטתנו הסבירה. בכך שאתם מוסרים מידע כזה, אתם מסכימים במפורש להעברה ולשימוש הללו, לרבות העברות מחוץ לתחום השיפוט שבו נמסר המידע.
  אם אתם נמצאים מחוץ לאיחוד האירופי, אנא עיינו גם בסעיף 16.
 11. אתרי צד ג'
  במהלך השימוש בשירות, אתם עשויים להיתקל בקישורים לאתרים ו/או לשירותים ו/או למוצרים של צדדי ג'. לתשומת לבכם, האתרים ו/או השירותים ו/או המוצרים הללו שמציעים צדדי ג' אינם קשורים לבילונגטייל ועשויים להשתמש בקוקיות ובטכנולוגיות ניטור אינטרנט אחרות כדי לאסוף מידע לא-אישי ו/או אישי לגביכם. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או חבות בנוגע לסוגיות פרטיות או לסוגיה חוקית אחרת בקשר לאתרים ו/או לשירותים ו/או למוצרים הללו של צדד ג'. אנחנו ממליצים לכם לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של האתרים ו/או השירותים הללו של צדדי ג', כיוון שהתנאים שלהם – ולא שלנו – יחולו על האינטראקציות שלכם איתם. בילונגטייל לא שולטת בשימוש ששירותי צד ג' הללו יעשו במידע שתמסרו.
 12. שינויים במדיניות הפרטיות
  בילונגטייל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת, לכן אנחנו מבקשים שתחזרו לעמוד זה לעתים קרובות. נמסור הודעה לגבי שינויים מהותיים במדיניות זו בשירות ו/או נשלח לכם דוא"ל בנוגע לשינויים הללו לכתובת הדוא"ל הרשומה בחשבון שלכם. השינויים המהותיים הללו ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים ממסירת ההודעה בשיטות דלעיל. כל יתר השינויים במדיניות הפרטיות הזו יהיו תקפים החל בתאריך "התיקון האחרון" המצוין במדיניות והמשך השימוש שלכם בשירות לאחר מועד התיקון האחרון יעיד שאתם מאשרים את השינויים הללו ומסכימים שיחולו עליכם.
 13. ציות לתקנות הפרטיות של ארה"ב
  בילונגטייל אינה ישות מכוסה או שותפה עסקית של ישות מכוסה. לפיכך, מידע בריאותי שאתם מוסרים מרצונכם אינו מוגן לפי חוק ניידות ואחריותיות ביטוח הבריאות (Health Insurance Portability and Accountability Act) משנת 1996 ולפי התקנות שתוקנו מכוחו, לרבות הסטנדרטים לאבטחה ולפרטיות של מידע בריאותי בר זיהוי (Standards for Security and Privacy of Individually Identifiable Health Information) בקודקס התקנות הפדראלי 45 חלקים 160-164 ("תקנות פרטיות ואבטחה"), כפי שיתוקנו מעת לעת, בנוסף לחוק טכנולוגיית המידע הבריאותי לבריאות כלכלית וקלינית (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act), שחוקק כחלק מהחוק האמריקני בדבר התאוששות והשקעה מחדש (Recovery and Reinvestment Act) משנת 2009, חוק ציבורי 111-005. יתרה מכך, אפליקציית תקשורת חברתית זו אינה מכשיר רפואי ולכן אינה מוסדרת לפי החוק הפדראלי בדבר מזון, תרופות וקוסמטיקה (Federal Food, Drug & Cosmetic Act).
 14. ציות לתקנת הפרטיות האירופית
  בילונגטייל מצייתת לתקנה האירופית הכללית בדבר הגנת מידע (GDPR) ולכן שומרת על זכויותיכם בהתאם ל-GDPR. אם אתם סבורים שזכויותיכם לפי ה-GDPR מופרות, אתם יכולים ליצור איתנו קשר כמתואר להלן. אתם גם זכאים להגיש תלונה לרשות פיקוח.
  לא נשתמש במידע האישי שלכם ולא נעבד אותו כדי להתאים לכם פרסומות, למעט בהסכמתכם המפורשת. עם זאת, כאמור לעיל, התאמנו את השירותים שלנו אליכם לפי המידע שנאסף. פירוש הדבר הוא שכשאתם מציינים את סוג המחלה שלכם ומוסרים מידע בריאותי ומידע אישי מסוים, אנחנו מציעים לכם להשתתף בקבוצות שרלוונטיות לכם ואתם יכולים להצטרף לקבוצות נוספות לפי תחומי העניין שלכם ולקבל מעת לעת בירורים רלוונטיים שעליהם תוכלו לענות בהתנדבות. בקבוצות הללו, אתם עשויים לראות פרסומות שקשורות לסוג המחלה או לסוג הקבוצות שלכם.
  אם אתם נמצאים באיחוד האירופי, אתם זכאים לבקש מידע נוסף בנוגע למנגנוני העברת המידע שבהם אנחנו משתמשים להעברת מידע למדינות שלישיות ולארגונים בינלאומיים.
  אם הנתונים שלכם יאוחסנו מחוץ לאיחוד האירופי נחיל הגנות קפדניות, כגון למשל:
  • העברת המידע האישי שלכם למדינות שהנציבות האירופית אישרה שחוקקו חוקים הולמים בדבר הגנת מידע, כגון ישראל;
  • עריכת חוזים סטנדרטיים שהנציבות האירופית אישרה ושמספקים רמה הולמת של הגנה איכותית, מול הגופים שיקבלו את המידע האישי שלכם;
  • העברת המידע האישי שלכם לארגונים שהתקבלו לתוכנית מגן הפרטיות (Privacy Shield Scheme), כפי שאישרה הנציבות האירופית.

בקישור הבא תוכלו למצוא מידע נוסף בנוגע לזכויותיכם לפי ה-GDPR: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights//

 1. יש לכם שאלות?
  אם יש לכם שאלות (או תגובות) בנוגע למדיניות הפרטיות הזו או שאתם רוצים להגיש בקשה כלשהי, אתם מוזמנים לשלוח לנו דוא"ל לכתובת [email protected] ונשתדל לענות בתוך פרק זמן סביר. ייתכן שנבקש מכם מידע אישי מסוים כדי שנוכל לזהות אתכם.
  בכך שאתם יוצרים איתנו קשר, אתם מצהירים שאתם רשאים לעשות זאת ושלא תמסרו לבילונגטייל ביודעין מידע שמפר זכויות של צדדי ג', לרבות זכויות קניין רוחני. כמו כן, אתם מאשרים שחרף כל דבר האמור להפך במדיניות זו, כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני במידע שיימסר, ישתייכו לבילונגטייל בלבד, ושבילונגטייל תהיה רשאית להשתמש או להימנע מהשימוש במידע זה לשיקול דעתה הבלעדי.
דילוג לתוכן